-
-
-
Jsme na Facebooku

Příspěvky

Členské příspěvky činí podle rozhodnutí valné hromady klubu konané dne 24. 4. 2017 ročně:

  • za děti a mládež - kategorie U6 a U8    4 000,- Kč
  • za děti a mládež - kategorie U10, U12, U14, U16, U18 4 500,- Kč
  • za dospělé hráče - kategorie muži, ženy 4 500,- Kč
  • za veterány             2 500,- Kč
  • za ostatní členy              500,- Kč

Pro více informací o aktuálním stavu členských příspěvků pište na kkropackova@upcmail.cz

Příspěvky se platí na účet klubu vedený u PPF Banky č.6052210007/6000 . Jako VS uveďte rodné číslo a do poznámky uveďte členské příspěvky a jméno člena. Platit příspěvek je možné buď jednorázově do 31.3. a nebo ve dvou stejných splátkách (první polovina do31.3., druhá do 30.9.). Nový člen platí roční příspěvek za celé pololetí, ve kterém se přihlásí. Příspěvky lze také hradit hotově a to v úřední hodiny sekretariátu po předchozí emailové domluvě. 

Sourozenecké slevy. Pokud jsou členy klubu sourozenci (posuzováno vždy k 1.1. příslušného roku), mladší z nich získává na členské příspěvky v příslušném  kalendářním roce slevu 1 000 Kč a to naposledy v roce, ve kterém staršísourozenec dovrší 18 let. Třetí a každý další sourozenec platí snížený příspěvek ve výši 1 500 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že žádný ze sourozenců nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích a jsou řádně  uhrazeny příspěvky za starší sourozence za dotčený rok . Člen, který hodlá tuto slevu uplatnit, zašle současně s platbou zprávu sekretariátu klubu nebo trenérovi příslušné kategorie s rodným číslem  staršího sourozence nebo údaj o čeprání slevy uvede při platbě ve zprávě pro příjemce.

Sociální program. Filozofií  RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce hrát ragby, může, a to bez ohledu na svoji sociálnísituaci. Pokud by výše příspěvků měla být  překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému výboru RCTatra Smíchov (prostřednictvím trenéra příslušné kategorie) žádost o snížení  popřípadě prominutí členskéhopříspěvku s podrobným popisem situace a odůvodněním. Výkonný výbor může na základě takové žádosti  v  konkrétním případě rozhodnout o snížení popřípadě prominutí členského příspěvku na daný rok. Za účelem posouzení žádosti si výkonný výbor  může od žadatele vyžádat doplňující informace či doklady. Výkonný výbor může současně s rozhodnutím o prominutí příspěvků po projednání s  hráčem rozhodnout o závazcích hráče, které osvobození podmiňují. Údaj o prominutí příspěvků má důvěrnou povahu a  nezveřejňuje se.

Slevy v případě neúčasti. V případě, že členovi klubu brání v aktivní účasti na sportovní činnosti klubu překážka, která má zdravotnípovahu, nebo dlouhodobý pobyt v  zahraničí, může výkonný výbor rozhodnout o  tom, že bude za příslušnoučást roku (posuzováno po pololetích) hradit příspěvky pouze ve výši  stanovené pro členy.

Mimořádné okolnosti. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských příspěvků i v jiných mimořádnýchpřípadech.

Hostování.  V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské příspěvky v plné výšipodle kategorie, do které je zařazen.

Ostaršení. V případě, že hráč startuje za vyšší kategorii, než do jaké náleží věkem, nemá to vliv na výši členskýchpříspěvků, které je povinen platit.

 
Pozvánka na rugby
-
-
-
-
-
-
-